Nano Nagle Centrum

Materská škola

V tomto školskom roku 2015/2016 je nahlásených 20 detí, z toho 11 vo veku 2-3 roky, 5 vo veku 3-4, 6 vo veku 5-6 rokov. Náplň výchovno-vzdelávacieho programu sa riadi podľa ISCED 0, ktorý je upravený podľa schopností potrieb detí z marginalizovaných rómskych komunít. Ranný program začína dovozom detí pod vedením sestry Anne. Nasledujú ranné hry, kde sa deti hrajú podľa vlastného výberu, hru usmerňuje triedna učiteľka Mgr. Jana Knižková. Ukončením hier je ranná rozcvička, po ktorej nasleduje edukačná aktivita zameraná na komunikáciu v slovenskom jazyku, všeobecného poznania a predškolskú výchovu. Výchovno-vzdelávací program je obohatený o vychádzky do blízkeho aj vzdialeného okolia. Ukončenie denného programu spočíva odvozom detí sestrou Anne. Trieda pre detí je vybavená interaktívnou tabuľou, množstvom pekných a moderných hračiek. Trieda je zariadená útulne, okná sú vyzdobené vlastnými výrobkami.