Nano Nagle Centrum

O nás

Centrum Nano Nagle sa nachádza v Spišskom Podhradí na Gálovej ulici č. 69. Pracujeme v prostredí, ktoré pôsobí esteticky, útulne a príjemne. V budove sa nachádza vstupná chodba, z ktorej sa vchádza do tried a sociálnych zariadení. Napravo je trieda, ktorá slúži na hudobný krúžok, po ľavej strane je trieda MŠ a ŠKD. Ďalej kuchyňa, kancelária a trieda, ktorá slúži na tanečný a počítačový krúžok. V areály je aj novo vybudované detské ihrisko, ktoré slúži deťom na aktívny pohyb.

Naše centrum sa venuje štyrom stránkam: duchovnej, sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej. V tomto centre nájdu pomoc nielen deti, ale aj celé rodiny a komunity. Centrum zabezpečuje prevádzku MŠ, ŠKD a krúžkovú činnosť. Snažíme sa ľuďom pomôcť v každej oblasti, zvládať náročné životné situácie, predísť sociálnemu vylúčeniu a vedieme ich ku kresťanskej viere.

Naša pomoc je poskytovaná aj formou burzy, ktorá je každý týždeň. Rodičia s ich deťmi si môžu vybrať oblečenie, príbory alebo pomôcky do domu. Tieto veci zaobstaráva Nano Nagle formou charitatívnych zbierok v zahraničí.

Každú stredu máme sv. omšu, na ktorej sa môžu zúčastniť nielen deti a rodičia ktorí navštevujú Nano Nagle, ale aj ktokoľvek iný.

 

 

Informácie o nás – Írske sestry

Na výzvu pápeža Jána Pavla II., aby medzinárodné kongregácie pomohli oživiť katolícku cirkev v krajinách bývalého východného bloku, prišli v roku 1994 do SR aj sestry Kongregácie sestier obetovania Panny Márie ľudovo nazývané "Írske sestry". V súčasnosti na Slovensku pracuje šesť sestier.

 

Keďže si bola vedomá vlastnej slabosti, volaniu vzdorovala. Bohu dokázala odpovedať až po veľkom osobnom utrpení a sebaspytovaní. Keď sa rozhodla, horlivo zasvätila svoj život katolíckej výchove a vzdelávaniu. I keď Nano pôsobila iba vo svojom rodnom meste, svoje poslanie chápala univerzálne. "Môžem vás uistiť, že moje školy sú začiatkom služby pre mnohé časti sveta... nezameriavam sa len na jeden jediný predmet. Ak by som mala možnosť pomôcť ku spáse duší v ktorejkoľvek časti sveta, ochotne by som urobila všetko, čo by bolo v mojej moci."

 
Kongregácia, ktorú založila Nano pre potreby chudobných, sa do Cirkvi začlenila až v roku 1791, keď jej pápež Pius VI. udelil pápežské schválenie. 
Zo skromných začiatkov v meste Cork sa Kongregácia rozšírila do mnohých miest v Írsku a odtiaľ do viacerých častí sveta.
Írske sestry prišli na Slovensko po prvý raz v roku 1994. 

 

Naša budúcnosť

Veľkú pozornosť budeme naďalej venovať príprave na vyučovanie v MŠ a ŠKD a upevňovať ich návyky, čím by sme zvýšili ich vedomostnú úroveň a taktiež ich vlastný záujem o učenie a vzdelávanie. Tým by sme dosiahli vyššiu vzdelávaciu úroveň a zabezpečili im lepšiu budúcnosť. Našim cieľom je riešiť záškoláctvo žiakov, kde prijmeme účinné opatrenia. Rozvoj schopností učiť sa by sa mal stať jedným z hlavných cieľov nášho školstva. Ďalej budeme venovať pozornosť rodinám našich Rómov. Cieľom je pripraviť žiakov na budúci život - úlohu matky a otca. Dôležité je, aby sme našou výchovou a pôsobením prispôsobili ich štýl žitia súčasnej dobe. Budeme sa usilovať nenásilnou formou vštepiť do nich nové návyky, potlačiť ich zlozvyky a vybudovať v nich zodpovednosť, toleranciu, úctu a hlavne lásku. Vytvoríme im k tomu také podmienky, aby každé nielen dieťa ale aj dospelí mohol zažiť dobrý pocit úspechu a šťastia.