Nano Nagle Centrum

Rozhovor s Pani Vlastou Krivdovou

Úvod:

Kongregáciu Sestier obetovania Panny Márie založila v roku 1775 v Írsku Nano Nagleová. Je to medzinárodná kongregácia pápežského práva. Približne 4000 misionárok pracuje v 23 krajinách na všetkých kontinentoch. Sestry Obetovania sú „povolané nasledovať Krista v duchu Nany Nagleovej, prinášať Božie Slovo chudobným, hlásaním o Božom kráľovstve pravdy a dobra, spravodlivosti, lásky a mieru“ (citát z Konštitúcie kongregácie).

Írske sestry prišli na Slovensko po prvý raz v roku 1992. Učili anglický jazyk v Bratislave na základných a stredných školách. Pomáhali ľuďom s rôznymi problémami. V ďalších rokoch sa rozhodli rozšíriť Božie dielo aj v Košiciach a v Spišskom Podhradí, pričom ich stále sídlo je v Bratislave.

            Centrum Nano Nagle je centrum pre vzdelanie, kultúrne, sociálne a duchovné obohatenie rómskych rodín a rodín zo sociálne slabšieho prostredia.

            Sestry pred svojím pôsobením v Spišskom Podhradí bývali v Levoči. Aby nemuseli denne cestovať do práce, bolo potrebné im vybudovať spoločné ubytovanie v areáli pozemku centra Nano Nagle. Za účasti primátora Františka Slebodníka, kapitulského biskupa Štefana Tondru, Írskych sestier pôsobiacich na Slovensku a ich predstavenej priamo z Írska, pán biskup Štefan Tondra posvätil základný kameň pre nový dom (kláštor) a kaplnku Írskych sestier.

            Centrum Nano Nagle bolo zriadené za pomoci primátora mesta Františka Slebodníka, ktorý pomáhal sestrám pri výbere budovy a jej prestavby na školské zariadenie. V minulosti táto budova slúžila ako rodinný dom. Na jej prestavbe sa podieľala firma vedená vedúcim pracovníkom Mariánom Popovičom, ktorý sa pričinil aj po dvoch rokoch pri novostavbe budovy a kaplnky, ktorá slúži doteraz ako ubytovacie zariadenie pre Írske sestry. V kaplnke sa v tomto čase každú stredu vykonávajú ranné bohoslužby.

 

História:         

Centrum bolo slávnostne otvorené a požehnané biskupom Františkom Tondrom, spišským diecéznym biskupom 21.novembra 2004. Tento dátum je pre Írske sestry kongregačným sviatkom obetovania Panny Márie.

Prvými návštevníkmi nášho centra boli štyri rodiny zo Spišského Podhradia s deťmi a rodičmi, ktorým sa venovala Sr. Luise, Sr. Mária a Sr. Medlin, ktoré boli súčasne jednými z prvých Írskych sestier v novozriadenom centre v Spišskom Podhradí. Pri zriaďovaní triedy pre 3 – 6 ročné deti predškolského veku sa podieľala ako prvá učiteľka materskej školy pani Vlasta Krivdová. Nakoľko toto novozriadené centrum malo slúžiť na pomoc deťom rómskych a sociálne slabších rodín, bolo nutné nájsť tieto deti, a tak sa Sr. Luise s triednou učiteľkou Vlastou Krivdovou rozhodli navštevovať spomínané rodiny osobne. S ich návštevou a s pozvánkami do centra sa osobne stretávali hlavne rodiny zo Spišského Podhradia a blízkeho okolia. Z počiatku záujem rodín o účasť ich a ich detí nebol veľký, ale postupom času počet detí a rodičov rástol. Prvým žiakom v materskej škole bol Erik Čonka, ktorý býval v susedstve nášho centra.

Pri práci s deťmi triednej učiteľke pomáhali rómske asistentky Kveta Čonková a Žaneta Dunková, ktoré boli odporúčané mestom Spišské Podhradie formou aktivačných prác. Ich práca a činnosť bola zameraná hlavne na pomoc pri komunikácii rómskych detí s triednou učiteľkou a Sr. Luise. Zároveň boli aj upratovačkami.

Od januára 2005 bolo centrum prevádzkované len v utorok a štvrtok na 2 hodiny. Deti sa postupne adaptovali na podmienky výučby tohto centra. Táto prevádza s adaptáciou detí na prostredie trvala do konca školského roku 2005 (30. jún).

V období od 2. septembra 2005, tz. od nového školského roka bola prevádzka rozšírená na celý týždeň od 9:00 do 12:00 hodiny (denne). Do toho času centrum fungovalo nezávisle od mesta Spišské Podhradie. Okrem dennej prevádzky bolo toto centrum rozšírené aj o školský klub detí (družina) pre žiakov prvého stupňa základnej školy. Od februára 2006 spadá trieda v tomto centre pod materskú školu v Spišskom Podhradí ako elokované pracovisko – riaditeľka Iveta Mlynarčíková.

 

Aktivity detí a žiakov vo výchovno - vzdelávacom procese nášho centra:

            Počas výchovno – vzdelávacieho procesu sa plnili úlohy a ciele primerané vekovej skupine žiakov – v elokovanej triede detí MŠ a školskom klube pre deti prvého stupňa ZŠ. Od roku 2005 sa žiaci zúčastňovali vzdelávacích aktivít, exkurzií a výletov organizovaných MŠ a našim centrom NN.

 

Medzi aktivity nášho centra patrili:

-          hradné dni na Spišskom Hrade (súťaživé hry)

-          boyard organizovaný ZŠ – na území pažice a Spišského salaša (plnenie branných prvkov)

-          skautské dni na Spišskej Kapituly (oboznamovanie sa o živote v prírode)

-          hasičský deň – ukážky hasičov Spišského Podhradia

-          deň polície – ukážky príslušníkov polície aj so psom v areály MŠ

-          výmenné návštevy v mesiacoch január, február – spolupráca MŠ a ZŠ (príprava detí pre vstup do prvého ročníka ZŠ)

-          výlety do ZOO v Spišskej Novej Vsi

-          Levoča – Mariánska hora

-          Čingov – Tomášovsky výhľad

-          Návšteva ďalších zaujímavých miest v našom bohatom historickom okolí

Výsledkom našich aktivít bolo zbieranie vedomostí a poznanie z navštívených lokalít. Citové a veselé  bohaté zážitky zo spomínaných aktivít v plnej miere sme využívali pri výtvarnom a pracovnom prejave a taktiež v rozvoji jazykovej zásoby.

Rok 2009 bol pre nás významným rokov v Centre N.N, kedy sme si pripomenuli 225.výročie úmrtia Nano Nagleovej. V priebehu školského roka sme si častejšie pripomínali význam a poslanie rehoľnej sestry (založenie kongregácie Sestier a hlásaním Božieho Slova). Žiaci sa oboznamovali s jej životom s nevyhnutnosťou zasvätiť život Bohu a výchove a vzdelávaniu chudobnej mládeže (hlavne cez náboženskú výchovu a výtvarnú výchovu). V spomínaný rok sme uskutočnili výstavu žiackych výtvarných prác zo života Nany Nagleovej. Tejto výstavy sa zúčastnili žiaci aj iných základných škôl zo Slovenska – Žilina, Ružomberok, Dolný Kubín, Kežmarok a okolité základné školy v okrese. Záverom výstavy výtvarných prác ich vyhodnotenie a odovzdávanie diplomov.

 

Kultúrno spoločenský život v centre:

            Nakoľko si v priebehu školského roka pripomíname veľa kultúrno spoločenských aktivít spomeniem aj náš záujem a zároveň účasť detí a žiakov pri ich plnení, každoročne sme sa zúčastňovali na kultúrnych podujatiach a vystúpení v Centre aj mimo Centra Nano Nagle.      V mesiaci február – Fašiangy – spoločný karneval detí MŠ a ŠKD. Výroba veselých karnevalových masiek a ich následné využitie spríjemňovali tiež veselú náladu detí. Účasť na týchto zábavách tvorili aj pozvaní rodičia a starí rodičia detí.         

V mesiaci máji si pripomíname „Ďeň matiek“ kedy sme pozdravovali naše mamky cez posedenia, ZRPŠ s občerstvením a pripraveným kultúrnym programom (tance, piesne, scénky) – prípravu programu zabezpečovala triedna učiteľka s pomocou rómskych asistentiek. Na školskom dvore sme uskutočnili „Majáles“, pohodu sme si spríjemnili tancom a rytmickým pohybom s doprovodom hudby, občerstvili sme sa opekaním klobások, sladkosťami a pitným režimom. Program sme vyplnili aj tombolou, z ktorej mali žiaci najväčšiu radosť.       

            V mesiaci jún – „MDD“ – veselica detí aj za účasti svojich rodičov. Tombola a súťaživé hry s odmenou nám vyplnili program na školskom dvore.

            V mesiaci december – zimné obdobie nám tiež poskytlo dve akcie – príchod Mikuláša a posedenie pri jedličke. Pekným a dôstojným programom o zime ale aj náboženskými scénkami a piesňami sme si vytvorili nádhernú predvianočnú atmosféru Vianoc – oslavu narodenia Ježiška.

 

Náboženské a duchovné aktivity:

            Misijným cieľom Írskych Sestier bolo priniesť Božie Slovo do chudobných rodín a rodín zo sociálne slabšieho prostredia. Dávať im silu aby žili v dôstojnosti a vzdelaním mladých ľudí v katolíckej viere. U nás v Centre sa náboženská výchova začala ponímať hneď v začiatkoch našich aktivít. V triede 3-6 ročných detí MŠ sme sa učili hlavnú modlitbu Otče náš... . Denným opakovaním sa ju zároveň dostatočne naučili a tešili nás svojimi pokrokmi aj v jazykovom prejave. V školskom klube detí prvého stupňa ZŠ sme utorky venovali náboženstvu. Dva týždne v mesiaci viedli náboženstvo hravou formou bohoslovci zo Spišskej Kapitule a ďalšie dva týždne zodpovednosť prebrala triedna učiteľka p. Krivdová so sestrou Máriou. Bohoslovci sa medzi sebou striedali, prichádzali s gitarou a naučili nás veľa pekných rytmických piesní s náboženskou tematikou. Aj týmto ďakujeme spišskému Biskupovi Františkovi Tondrovi a p. Biskupovi Sečkovi pri vzájomnej spolupráci s Centrom N.N.

            Priebežne v období celého roka nám pridelený kňaz Štefan vykonával bohoslužby ako pre deti, tak aj pre dospelých. V čase Vianoc, Veľkej noci, či oslavy patróna Írska sa vykonávali spoločné bohoslužby deti s rodičmi. Účasťou v náboženskom krúžku sa žiaci prvého stupňa pripravovali na prvé sväté prijímanie. Preto formácia mládeže v katolíckej viere bola prvoradou snahou vštepovať medzi žiakmi Božie posolstvo.

 

Spolupráca s rodinou

            Pri začiatkoch zriaďovania nášho Centra N.N našou prioritou bolo osloviť rómske rodiny v meste. Pomáhal nám pri tom primátor mesta F. Slebodník, ktorý aj on osobne agitoval a podporoval otvorenie Centra medzi rómskymi obyvateľmi mesta. Boli vytlačené pozvánky s obsahom vzdelávacej práce pre rómske deti, použili sme aj agitáciu v mestskom rozhlase a osobnou návštevou v rodinách. Rodičia toto výchovno – vzdelávacie zariadenie veľmi vrúcne privítali, nakoľko navštevovanie detí Centra bolo zdarma. Rodičia sa postarali o desiatu a my sme zabezpečovali pitný režim a medzi iným aj nejakú tu sladkosť. Od januára 2006 sme začali podávať zeleninovú mixovanú polievku s rožkom. Rodičom sme tak odbremenili prípravu desiat, čomu boli vďačný.

            Spoluprácu Centra s rodičmi môžeme hodnotiť že bola na veľmi dobrej úrovni. Žiadne rozdiely sa medzi deťmi nerobili, ale samozrejme sa sem tam vyskytli nejaké tie nezhody medzi deťmi. Učili sme deti a zároveň rodičov tieto nedostatky vyriešiť v kľude a v spokojnosti. Zase tu musíme vyzdvihnúť veľmi dobrú rómskej asistentky Marcely Bendíkovej. Ďalšou formou spolupráce s rodinou považujeme stretnutia cez ZRPŠ, ktoré sa konali podľa potreby a niektorých sviatkov v roku. Pri týchto stretávkach sme využili náš kumšt aj s problémovými rodičmi. Účasť rodičov bola na úrovni, nakoľko deti pod vedením triednej učiteľky a asistentky poskytovali vhodný program k danej téme, kde rodičia mali možnosť posúdiť výkon svojich detí. Tieto stretnutia končili občerstvením a poďakovaným rodičov za prácu, ktorú v plnom rozsahu sme venovali ich deťom. Počas ôsmich rokov našej práce s rómskymi deťmi konštatujeme o dobrej spolupráci s rodinou.

 

Centrum sa zároveň rozširovalo o kurzy angličtiny, matematiky a krúžok náboženstva.