Nano Nagle Centrum

Školský klub detí v Nano Nagle

Miška Horváthová

Miška Horváthová má 12 rokov. Narodila sa v Levoči. So svojou rodinou býva v Spišskom Podhradí. V dome žije so svojimi rodičmi a 9 súrodencami – Adam, Sebastián, Lukáš, Jozef, Mária, Miško, René, Denis a Ján. Miška pochádzala z dvojčiat, ale jej dvojča bohužiaľ umrelo hneď pri narodení. Centrum Nano Nagle navštevuje od svojich piatich rokov. Chodí do základnej školy v Spišskom Podhradí, je žiačkou piateho ročníka. V škole ju najviac bavia predmety ako informatika (práca s počítačom, tvorba projektov, písanie), slovenský jazyk (čítanie modernej literatúry) a matematika (počítanie príkladov). Po skončení vyučovacích hodín v škole ide do Nano Nagle, kde je so svojimi súrodencami a mamkou od 13:00hod. do 16:00hod. Pod dozorom učiteliek a vychovávateliek v Nano Nagle si napíše domáce úlohy, precvičí čítanie, písanie a matematiku. Pomôžu sa jej vysvetliť predmety a látka s ktorými má v škole problém. Ďalej sa podieľa na tvorbe násteniek, plagátov, výrobkov z rôzneho materiálu. Mišku bavia aj rôzne krúžky, ktoré realizuje centrum Nano Nagle, a to výtvarný krúžok (maľovanie, strihanie, lepenie, kreslenie), tanečný krúžok (spievanie, tancovanie), hra na klavír – varhany, počítačový krúžok (písanie, hry, internet), náboženský krúžok (modlenie, spievanie náboženských piesní, hry s náboženským motívom), krúžok salón krásy (česanie, maľovanie nechtov, maľovanie tváre). Po príchode domov z Nano Nagle rada pomáha mamke – upratovanie, varenie, postará sa o súrodencov. Vo svojom voľnom čase rada tancuje na modernú hudbu so svojim súrodencom Miškom, číta knihy, varí, pozerá telenovely, ide sa prejsť s kamarátkami do mesta, alebo si ide kúpiť nejaké pekné oblečenie. Medzi jej obľúbenú farbu patrí červená a žltá. Medzi jej obľúbené jedla patrí fašírka, zemiaky a paradajková polievka. Po ukončení základnej školy by sa chcela stať kuchárkou, kaderníčkou alebo kozmetičkou a chcela by ostať bývať v Spišskom Podhradí s jej rodinou. Pri pomyslení na slovo Nano Nagle, sa jej vybavia iba pozitívne spomienky na ľudí, ktorí pomáhali jej a jej rodine, pomáhali im so vzdelávaním, obliekaním prostredníctvom burzy. Spomenie si na to, ako tancovali, ako sa učila čítať a písať, ako pozerala videa na youtube a učila sa tancovať. Nano Nagle v jej živote znamená veľmi veľa.

Mária Bangová

Mária Bangová chodí na Spojenú školu internátnu v Levočí – praktická škola. Je žiačkou prvého ročníka. Praktická škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na jednoduché pracovné činnosti žiakom s mentálnym postihnutím, alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí skončili špeciálnu základnú školu a nemajú predpoklad zvládnuť vzdelávanie v odbornom alebo špeciálnom učilišti. V praktickej škole pripravujeme žiakov na život v rodine, na sebaobslužné a praktické práce v domácnosti. Žiakov pripravujeme tak, aby zvládli jednoduché pracovné činnosti pod dohľadom, aj samostatne. Príprava v praktickej škole trvá tri roky. Dokladom o skončení vzdelávania v nej je záverečné vysvedčenie. Praktická škola je zameraná na pomocné práce v kuchyni a prípravu jednoduchých jedál. Škola má žiakom poskytnúť možnosť fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohli čo najsamostatnejšie žiť a pracovať v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní, či pracovisku. Býva v Spišskom Podhradí so svojou rodinou. Vo svojom voľnom čase rada pomáha v domácnosti, upratuje ale aj oddýchne. Súrodencov nemá žiadnych. Medzi jej obľúbené jedlo patrí ryža a hranolky. Rada sa oblieka moderne, chodí s kamarátkami na prechádzky.

 

Činnosť v ŠKD

Školský klub detí v Nano Nagle Centre začína od 13:00 hodiny pod vedením pani zástupkyne Jany Knižkovej. Toto Centrum zabezpečuje prevádzku školského klubu v prostredí Nano Nagle, ktoré pôsobí esteticky, útulne a príjemne.

Výučbu a riadenie činnosti školského klubu zabezpečuje učiteľka a rómska asistentka pod vedením riaditeľky Nano Nagle sr. Anne. Výchova mimo vyučovania sa v školskom zariadení realizuje v týchto tematických oblastiach: oblasť vzdelávania – pod vedením učiteľov a asistentov, oblasť kultúrnu, oblasť sociálnu a oblasť duchovného zariadenia.

Hlavnou činnosťou nášho ŠKD je nenáročná záujmová činnosť, zameraná na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov rómskych detí a dospelých. Pracujeme spolu s deťmi podľa vybraných činnosti, zámerov a podľa záujmu detí. Postoj k problematike výchovy a vzdelávania samotných rómskych detí a mládeže hodnotíme negatívne, nakoľko vzdelávanie pre túto minoritu sa javí ako nepodstatné, namáhavé a ťažké. Do vzdelávacieho programu sú zakomponované témy a obsah, ktoré sú blízke rómskej populácii. Ako motivujúce sa ukazuje: tanec, piesne, maľovanie, príroda a ich zvyky. Rómske detí majú nadanie, sú bezprostredné, spontánne, hlučné, hravé a prítulné.

Toto všetko sa snažíme do nich vštepovať. Žiaci s obľubou navštevujú školský klub, čo prispieva k pozitívnemu využívaniu ich voľného času. Tam rozvíjajú svoje pohybové aktivity a formujú svoje zručnosti, prípadne svoje vedomosti v danom odbore.

Organizujeme besedy so zameraním na ich životný štýl, hygienu, morálku, výchovu a vzdelávanie. Cesty spolunažívania s Rómami sú rôzne. Mnoho Rómov je veriacich, ich spôsob života je omnoho kultúrnejší. Vhodné slovo a autorita kňaza je pre mnohých z nich posvätné, k čomu nám pomáha aj návšteva bohoslovcov a kňazov v rámci náboženstva v školskom klube.

Naším cieľom je riešiť problematiku negramotnosti, napomáhať pri začleňovaní sa Rómov do spoločnosti. Jednou z hlavných úloh a cieľov nášho ŠKD je dbať na to, aby rómske deti čo najskôr začali navštevovať školské zariadenia, aby sa čo najskôr dostali pod vplyv pedagóga. Jedna z úloh pedagogických pracovníkov je zlepšiť slovnú zásobu a komunikácia medzi sebou, ako aj učiteľom. Ďalej motivujeme žiakov a ich rodičov, aby deti čo najdlhšie chodili do školy, aby mali ambície chodiť aj na stredné a vysoké školy. Vzdelávaciu činnosť vedieme tak, aby boli zohľadnené individuálne danosti jedinca s využitím možnosti individuálnej i skupinovej práce.

Zaujíma nás zmena správania približne v piatom ročníku, kde sa z milých, prítulných, ochotných deti so záujmom o učenie stávajú deti spurné, strácajú záujem o školu. Nastupuje puberta a nezvládajú náročné učivo.

Zvýšenú pozornosť venujeme deťom so slabším prospechom s cieľom zvýšiť vedomostnú úroveň detí a záujem o učenie. V našich očiach je každé dieťa jedinečnou bytosťou, schopné pozitívneho vývoja. Vedieme ich k samostatnosti, pestujeme vzťah k rodine, učíme ich k zdvorilému správaniu/ pozdrav, poďakovanie, stolovanie a pod./, ponúkame im výlety do okolia a iné. Zároveň spolupracujeme s rodičmi, čo pôsobí na dieťa.

Deti a mládež potrebujú teplo a ochranu za účelom svojho napredovania. Preto je potrebné z našej strany vynaložiť veľkú starostlivosť pri tejto práci. Máme dobrý pocit, že môžeme pomáhať deťom – ľudom, ktorí to potrebujú a zároveň aj sami chcú sa vzdelávať. Tešíme sa z úspechov, ktoré sú spoločne dosiahnuté pod vedením našej riaditeľky sr. Anne a sestier Márii a Louiz.

Náplňou programu v školskom klube je písanie úloh, príprava do školy, písanie a čítanie, zábavné aktivity, pobyt vonku, súťaže a hry. Po dopísaní domácich úloh sa môžu deti nielen hrať hrať, ale aj vzdelávať formou záujmových krúžkov – každý deň iný krúžok. Momentálne v Nano Nagle funguje 9 krúžkov – počítačový k., výtvarný k., tanečný k., hudobný k., chovateľský a pestovateľský k., salón krásy, angličtina a náboženstvo. Spestrenie školského klubu detí spočíva vo výletoch, spoločenských akciách a vystúpeniach, na ktorých vystupujú deti zo školského klubu. Vek detí je od 7 do 18 rokov. Veľkou výhodou nášho školského klubu je to, že so svojimi deťmi môžu prísť aj ich rodičia. Školský klub detí končí o 16:30 hodine.

 

Plán ŠKD

September

- Zapojenie žiakov do výtvarných súťaží / Vesmír očami detí /
- Ochrana človeka a prírody – beseda, vychádzka
- Pešo do školy a bez aut – 21.september – sv. deň bez aut
- Beseda o protidrogovej prevencii – deti nakreslia plagát proti drogám
- Aj keď som inej pleti, všetci sme dobré deti – beseda proti diskriminácii

Október

- Beseda v oblasti ľudských práv / žiaci, rodičia /
- „Jeseň pani bohatá“ – výstava prác ovocia a zeleniny
- Zhotovenie a púšťanie šarkanov – súťaž
- Deň ovocného maškrtenia – deň vitamínov, podpora zdravej výživy a správnej životosprávy

November

- Mesiac úcty k starším – program s rodičmi
- Stretnutie s bohoslovcami – príprava na Advent
- 10. výročie založenia N. Nagle – oslava s biskupom / sv. omša /

December

- Adventné dni s bohoslovcami – modlitby
- Mikuláš – darčeky, burza
- Vianočná výzdoba – zhotovenie betlehemu
- Vianočná besiedka – program / rodičia, deti /, sv. omša

Január

- Zimná krajina – práce žiakov
- Postavím si snehuliaka, guľovačka na dvore
- Prikrmovanie vtákov – výtvarné práce – súťaž

Február

- Obchodovanie s ľuďmi- film, beseda / žiaci, dospelí /
- Zapojenie žiakov do výtvarnej súťaže „Polícia očami detí“, prednáška s policajtom

Marec

- Krížová cesta – čítanie – maľovanie krížovej cesty, zhotovenie nástenky
- 17.3. Deň sv. Patrika – patróna Írska, sv. omša v kaplnke
- Beseda s bohoslovcami na tému Krížová cesta – čítanie v kaplnke, modlitby
- Veľkonočná výzdoba – môj najkrajší zajac, jarné kvety
- 22.3. Deň vody – práce žiakov
- 25.3. Deň počatia – nástenka, modlitby, zapálenie sviečok, výzdoba, biele balóny, stužka
- Jarné prebudenie, veľkonočné dekorácie
- Mesiac kníh – čítanie a pozeranie rozprávok

Apríl

- Deň Rómov – program – farebný svet Rómov, výtvarná súťaž, rómsky slávik – súťaž v speve piesní
- Deň zeme – zhotovenie prác a výstava v N. Nagle, rôzne aktivity
- Mesiac lesov – poznávanie prírody, starostlivosť o všetko živé a neživé

Máj

- Príprava programu na Deň matiek – tanec odhaľuje tajomstvo
- Výroba darčekov pre mamičky
- Oslava Pannej Márie – modlitby
- Výstava prác z odpadových surovín – vytváranie obrazov z plastov

Jún

- Výlety – ZOO, vychádzka do prírody, opekanie
- Ľubovoľné hry
- Vyhodnotenie školského roku
- Rozhovor so psychológom

Dlhodobý charakter : Dbať u detí na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a čítanie s porozumením, príprava na vyučovanie / DÚ, precvičovanie /.

Ďalšie aktivity :

- úcta k starším – beseda
- čítanie, pozeranie rozprávok v TV
- stolové spoločenské hry
- neformálne besedy a rozhovory
- počúvanie piesní
- doplňovačky, hádanky, samostatnosť pri práci
- vyhodnotenie najkrajší zošit
- vychádzky do prírody a okolia školy
- rozhovor so psychológom
- až raz budem mamou / otcom / - beseda k manželstvu a rodičovstvu
- starostlivosť o poriadok v obliekaní
- spôsoby správania v každej situácii

 

Celková činnosť bude prebiehať podľa ročného obdobia, príležitosti a sviatkov, pričom deti budú vytvárať rôzne veci na ozdobu klubu, prostredia budovy. Pri každej činnosti sa budú deti navzájom hodnotiť a stále vyberú najlepší výrobok. Zhotovíme Úľ a do neho sa budú vkladať aj mená detí, ktoré plnia svoje povinnosti atď.